One Day Trip

“ขี่ช้าง-ล่องแพ”

(1D-JJ006)

Time
Activity
8.00 น. – 8.30 น.
รับจากที่พักในตัวเมือง
10.00 น.
เยี่ยมชมปางช้างแม่แตง เพลิดเพลินกับการแสดงโชว์ต่างๆ ของ ช้างน่ารักแสน รู้เช่น ช้างวาดรูป ช้างเตะฟุตบอล
11.00 น.
กิจกรรมนั่งช้าง ประมาณ 30 นาที , เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ และนั่งล้อวัวเทียมเกวียน กลับมาที่แค้มป์ช้าง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ร้านสงวนศรี
13.30 น.
นั่งแพไม้ไผ่ ล่องแม่น้า แตงประมาณ 45 นาที
15.00 น.
แวะเที่ยวชม ฟาร์มกล้วยไม้ที่สวยงาม
16.30 น.
เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
MAE-TAENG-ELEPHANT-PARK
MAE-TAENG-ELEPHANT-PARK
MAE-TAENG-ELEPHANT-PARK
MAE-TAENG-ELEPHANT-PARK
MAE-TAENG-ELEPHANT-PARK
MAE-TAENG-ELEPHANT-PARK

PRICE : 2  ท่าน

1,900 THB / 1 ท่าน

PRICE : 3-4  ท่าน

1,600 THB / 1 ท่าน

PRICE : 5  ท่านขึ้นไป

1,250 THB / 1 ท่าน

**ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว