1 DAY TRAVEL
โปรแกรม 1 วัน

โปรแกรมที่ 1 (1D-NJ001)

Time
Activity
7.30 น.
รับแขกที่โรงแรม เดินทำงไปสักกำระพระเจ้ำทันใจ วัดพระธำตุดอยคำ
9.00 น.
เดินทำงไปสักกำระวัดพระธำตุดอยสุเทพ
11.30 น.
ออกเดินทางสู่เส้นทางแม่ริม
12.30 น.
แวะชมสวนกล้วยไม้และ รับประทำนอาหารกลางวันภายในบริเวณสวนกล้วยไม้
13.30 น.
เที่ยวชมสวนสิริกิต, ทางเดินบนยอดไม้, กลุ่มอาคารเรือนกระจก
15.00 น.
แวะนั่งชิลลร้านกำแฟ และเล่นโลเลอร์ โคชที่ pongyang zipline & jungle coaster (ไม่เสียค่าเข้า ลูกค้าจ่ายค่าเครื่องเล่นเอง)
16.00 น.
ขึ้นไปจุดชมวิวม่อนแจ่ม, เล่นรถไม้ชาวเขา
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นคุ้มขันโตกสไตล์ล้านนา
namjai tour
namjai tour
namjai tour
namjai tour

PRICE :

1,499 THB

ต่อ 1 คน

*** ราคาดังกล่าวรวมค่ำรถและค่ำโรงแรม (ในเมือง)
*** สำหรับลูกค้าที่เดินทางมา 9 คน เท่านั้น

ส่วนชื่อร้านอาหาร และที่พัก ถ้าทราบวันเดินทาง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้กิจการบางที่ปิดตัวลง สถานที่ที่เราวางแผนไว้ อาจจะยังคงปิดให้บริการชั่วคราว

กรณีที่เดินทางตรงกับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ อาหารเย็นสามารถเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินได้

วันเสาร์-ถนนคนเดินวัวลาย อยู่บริเวณประตูเชียงใหม่

วันอาทิตย์-ถนนคนเดินท่าแพ อยู่บริเวณกลางใจเมือง

Call Center

เวลา: 07.00 น. – 13.00 น.

เวลา: 13.00 น. – 19.00 น.

BOOKING : จองโปรแกรม

699-0047-018
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านถวาย
ชื่อบัญชี นายวสันต์ เดชะกัน
ประธานกลุ่ม visit chiangmai