1 DAY TRAVEL
โปรแกรม 1 วัน

โปรแกรมที่ 2 (1D-0002)

Time
Activity
7.30 น.
ออกเดินทางจากโรงแรมไปยัง น้ำพุร้อน สันกำแพง ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
9.30 น.
ชมหมู่บ้านแม่กำปอง แวะพักผ่อน สำผัสธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่สงบ
12.00 น.
รับประทานหาอารกลางวันตามอัธยาศัยในหมู่บ้าน
13.00 น.
ออกเดินทางไปชมหมู่บ้านหัตถกรรมบ่อสร้าง เช่น การทำร่มของคนภาคเหนือ การทำเครื่องประดับ และรองเท้าหนัง
17.00 น.
เดินทางกลับเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่คุ้มขันโตกล้านนา
SAN-KAM-PAENG-HOTSPRINGS
SAN-KAM-PAENG-HOTSPRINGS
MAE-KAM-PONG
MAE-KAM-PONG
BO-SANG
khum-khan-toke

PRICE :

1,499 THB

ต่อ 1 คน

เรื่องราคา และสถานที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม สามารถปรึกษากับหัวหน้าทัวร์ได้

*** ราคาดังกล่าวรวมค่ำรถและค่ำโรงแรม (ในเมือง)
*** สำหรับลูกค้าที่เดินทางมา 9 คน เท่านั้น

ส่วนชื่อร้านอาหาร และที่พัก ถ้าทราบวันเดินทาง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้กิจการบางที่ปิดตัวลง สถานที่ที่เราวางแผนไว้ อาจจะยังคงปิดให้บริการชั่วคราว

กรณีที่เดินทางตรงกับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ อาหารเย็นสามารถเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินได้
วันเสาร์-ถนนคนเดินวัวลาย อยู่บริเวณประตูเชียงใหม่
วันอาทิตย์-ถนนคนเดินท่าแพ อยู่บริเวณกลางใจเมือง