2 Day 1 Night Trip

พระธาตุดอยคำ-พระธาตุดอยสุเทพ
ห้วยตึงเฒ่า-โป่งแยง-ม่อนแจ่ม

(2D-NJ001)

วันที่ 1

Time
Activity
7.30 น.
รับแขกที่โรงแรม เดินทางไปสักการะพระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ
9.30 น.
เดินทางต่อไปสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดคู่เมืองของชาวเชียงใหม่
11.30 น.
รับประทานอำหารกลางวันที่ร้านอำหารบริเวณพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (โต๊ะจีน)
12.30 น.
เข้าชมพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
13.30 น.
ออกเดินทางสู่ห้วยตึงเฒ่า แวะถ่ำยรูปกับคิงคองยักษ์ และชมวิวท้องนา
14.30 น.
แวะชมความงดงามของวัดป่าดาราภิรมย์
15.00 น.
ออกเดินทำงมำแวะนั่งชิลร้านกำแฟ และเล่นเครื่องเล่นโลเลอร์โคช ที่ pongyang zipline & jungle coaster (ไม่เสียค่าเช่า ลูกค้าจ่ายค่าเครื่องเล่นเอง)
17.00 น.
ออกเดินทำงกลับเข้าที่พัก บริเวณดอยม่อนแจ่ม รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย ดื่มด่ำกับธรรมชาติให้เต็มปอด

วันที่ 2

Time
Activity
8.00 น.
ออกเดินทางจากที่พักไปชมวิวที่ม่อนแจ่ม เล่นรถไม้ของคนดอย
9.30 น.
ต่อด้วยการมาชมสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนำงเจ้าสิริกิติ์ ถ่ำยรูปเก๋ๆ กับสะพานลอยฟ้า ชมวิวแบบพาโนราม่า
12.30 น.
รับประทานอำหารกลางวันที่สวนกล้วยไม้ และเยี่ยมชมภายในบริเวณสวนกล้วยไม้ตามอัธยาศัย
13.30 น.
ออกเดินทางไปชมหัตถกรรมที่บ้านบ่อสร้าง เช่นการทำร่มของคนภาคเหนือ การทำเครื่องประดับ และรองเท้าหนัง
17.00 น.
เดินทางกลับเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่คุ้มขันโตกล้านนา
namjai tour
namjai tour
namjai tour
king-kong
namjai tour
BO-SANG

PRICE :

1,999 THB / 1 ท่าน

เรื่องราคา และสถานที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม สามารถปรึกษากับหัวหน้าทัวร์ได้

*** ราคาดังกล่าวรวมค่ำรถและค่ำโรงแรม (ในเมือง)
*** สำหรับลูกค้าที่เดินทางมา 9 คน เท่านั้น

ส่วนชื่อร้านอาหาร และที่พัก ถ้าทราบวันเดินทาง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้กิจการบางที่ปิดตัวลง สถานที่ที่เราวางแผนไว้ อาจจะยังคงปิดให้บริการชั่วคราว