campaign02

โครงการชวนล้านคนเที่ยวเชียงใหม่
กิจกรรม “ชวนเที่ยว….เยียวยากัน”
1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564
โดย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อเรา :

campaign02