HEAD NEWS

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าแสดงความยินดีกับพ่อเมืองเชียงใหม่

news-04-10-2022

วันที่ 03 ตุลาคม 2565สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกสมาคมสมาชิกสามัญ สทท. ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย
1. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
2. สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่
3. สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย
4. สมาคมท่องเที่ยวฮาลาลไทย
5. สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว 2015
6. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
7. สมาคมการบินภาคเหนือ
8. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง
9. สมาคมนิเวศนวัตกรรม
10. สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ
เข้าพบแสดงความยินดีต้อนรับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำองค์กร บทบาทหน้าที่ของสภาฯและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของสภาฯ ที่พร้อมจะทำงานขับเคลื่อนผลักดันร่วมกันระหว่างราชการ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ในการฟื้นเศรษฐกิจเมืองหลังโควิด และ พัฒนาท่องเที่ยวเชียงใหม่ให้ยั่งยืนต่อไป
#สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

รายงาน:VisitChiangMai ทีม