HEAD NEWS

เชิญเที่ยวงาน และร่วมสัมผัสวิถีชุมชนท่องเที่ยวบ้านถวาย 9-11 กุมภาพันธ์ นี้

news-08-02-2023

ด้วยอำเภอหางดง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดง
กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดโปรแกรมถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (Decentralized Hand – On Program Exhibition : D – HOPE) ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนและเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการขุมชนและชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป มีพื้นที่เป้าหมาย คือ บ้านถวาย หมู่ที่ ๒ ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ อำเภอหางดง ได้กำหนดจัดกิจกรรมพิธีเปิดหมู่บ้าน การจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฯ จำนวน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์หัตถกรมบ้านถวายสองฝั่งคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียนเชิญนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่แวะมาเยี่ยมเยือนช้อปปิ้งซื้อของท่องเที่ยวตามวันและเวลาดังกล่าว

news-08-02-2023