HEAD NEWS

VisitChiangMai ร่วมหารือการส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

news-11-01-2023

10 มกราคม 2566 ทางทีมงาน VisitChiangMai ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมและปรึกษาสหกรณ์นครล้านนาเดินรถจำกัด โดยมีนายณัฐวุฒิ โชคทวีพูน ประธานกรรมการ ร่วมหารือการส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมร่วมกัน เพื่อจะเชื่อมโยงสนับสนุน สร้างโอกาสกระจายรายได้ให้กับ Stakeholders ของธุรกิจท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในทุกมิติ ระหว่างแพลตฟอร์มท่องเที่ยว VisitChiangMai.co และสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด
โดยสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด มีสมาชิก ประกอบด้วย
1.รถตู้ shuttle bus จำนวน 50 คัน บริการระหว่างสนามบินไปจุดหมายปลายทางต่างๆในเชียงใหม่
2 รถแท็กซี่มิเตอร์จำนวน 80 คัน
3 รถสองแถวแดงกว่า 2,000 คัน
โดยการหารือครั้งนี้จะมีทำงานร่วมกันในการโปรโมทประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ Tourism Information ข้อมูลการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ และมาใช้บริการรถของสมาชิกสหกรณ์ ให้เกิดความประทับใจ เพื่อส่งเสริมให้มีการเพิ่มการพำนักอยู่ในเชียงใหม่นานขึ้น รวมถึงเพื่อภาพพจน์ที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไป