HEAD NEWS

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน การเสนอผลงาน U2T Phase 2

news-17-10-2022

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ได้จัดงาน การเสนอผลงาน U2T Phase 2 ในวันอังคาร ที่ 30 กันยายัน พศ. 2565 ตำบลแม่สาวและตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ใหม่ของตำบล ที่ผู้เข้าร่วมโครงการของตำบลได้ร่วมกันพัฒนาออกมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัตถุดิบอินทรีย์สารที่มีอยู่ในชุมชน มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ ทั้งในภาค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ซึ่งในการนี้ อาจารย์ ดร. ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณ อุดม ชิดนายี รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, คุณ จิราวรรณ ไชยกอ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลเวียง, คุณ พรทิพา  มณีผ่อง  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่อาย, คุณ บุญธรรม โพธิ์เงิน สำนักงานวัฒนธรรม อำเภอฝาง, คุณ อมรเทพ โชติช่วง ประมงอำเภอฝาง, คุณ สมคิด ไชยคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง, คุณ ฐานิศย์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง, คุณ ปิ่นอนงค์ ปินทะนา ตัวแทนนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, คุณ วราภรณ์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลเวียง, คุณ แพทย์วิชญ์ สิริโรจน์พร ผู้อำนวยโรงพยาบาลฝาง, ผู้จัดการแมคโคร สาขาฝาง, คุณ สุมิตร วิลัยพร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมวิชาการเกษตรฝาง, คุณ อรวรีย์ ฟองจันทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง, คุณ ปกรณ์วีรชน วิมลชัยธนากร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ, คุณ กุลิสรา ธัญนาโภคิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย ตัวแทนของสถาบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าร่วมรับฟังและให้คำปรึกษาถึงแนวทางในการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต