สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาในหัวข้อ World Craft City

news

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวสันต์ เดชะกัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
และนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและการบ้านถวาย เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ World Craft city

เสนอผลักดันเชียงใหม่ให้ทำเป็นรูปธรรม ชัดเจนในเร็ววัน เพราะมีพื้นฐานและศักยภาพ ของงานคราฟท์ Art and culture
รวมถึงชุมชนหัตถกรรม ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ บ้านถวาย บ่อสร้าง วัวลาย เหมืองกุง ถนนคนเดิน และชุมชนอื่นๆ
ให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น งานฝีมือช่างสล่า Artison คงเสน่ห์ของเชียงใหม่
และเพื่อความยั่งยืน ในอนาคต