ดอยเต่า-จอมทอง-อินทนนท์ พร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว 1 พย.นี้

news

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดย นายวสันต์ เดชะกัน รองประธานสภาฯ/นายกสมาคมบ้านถวาย , นายจิรกร สุวงศ์ เลขาธิการสภาฯ , นางสาวจารุจรรย์ วัฒนลักษณ์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว , อ.สุวิทย์ จันทรธาดา สมาคมมัคคุเทศก์ ,นางซื่อฟาง แซ่ลี้ สมาคม สสทน. ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการเอกชน ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับอำเภอสู่จังหวัด ในการเปิดเมืองของอำเภอจอมทองและอำเภอดอยเต่า ในโครงการ Chaming ChiangMai รวมถึงการต้อนรับนักท่องเที่ยวในประเทศในยุคปกติใหม่ Next-New Normal เพื่อบริหารให้สมดุลระหว่างความปลอดภัย และเศรษฐกิจ ปาก ท้อง