9 สมาคมฯ สมาชิกหลัก สภาฯท่องเที่ยวเชียงใหม่ เข้าพบแสดงความยินดีและหารืองานท่องเที่ยว กับผอ.ททท.เชียงใหม่

news

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น4 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอยู่เชียงใหม่ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาจังหวัดเชียงใหม่ ตามพรบ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีท่านประธานสภาฯท่องเที่ยว นายพัลลภ แซ่จิว สมาชิก ทั้ง 9 สมาคมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และทีมเลขาธิการ ประกอบด้วย 1 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยพล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ นายกสมาคม 2 สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ นายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคม 3 สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย นายวสันต์ เดชะกัน นายกสมาคม 4 สมาคมไทยล้านนาสปา นายวัชรพงค์ กลิ่นปราณีต นายกสมาคม 5 สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง 6 สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว 2015 นายอนันต์ธร โหจินดารัตน์ นายกสมาคม 7 สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ นางสุพัตรา ชอบนิทัศน์ กรรมการเหรัญญิกสมาคม 8 สมาคมท่องเที่ยวฮาลาลไทย นางกรกช โขนงนุช นายกสมาคม 9 สมาคมการบินภาคเหนือ นายดำรงค์ องอาจ นายกสมาคม และคณะกรรมการอีกหลายท่าน เข้าร่วม แสดงความยินดีมอบของที่ระลึก กับท่านผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่

ซึ่งท่านวัชรายุธ์ กัววงศ์ ผอ.ททท ได้ขอบคุณสภาฯ และภาคท่องเที่ยว ที่ได้ทำภาระกิจต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวเชียงใหม่โดยไม่หยุดนิ่ง และพร้อมที่จะทำงาน แก้ไขปัญหา ส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดเมืองรับท่อง เที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ChiangMai​Sandbox // CHARMING ChiangMai //SHA SHA Plus//Blue Zone เพื่อสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์โควิด19 ให้การท่องเที่ยวเชียงใหม่ กลับมาสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจอีกครั้ง