มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอ "โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารล้านนาสร้างสรรค์ Lanna Gastronomy " แก่คณะกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

NEWS

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (ศูนย์ FIN) และ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ (Chiang MICE) และรองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมนำเสนอ โครงการ Lanna Gastronomy แก่คณะกรรมาธิการท่องเที่ยววุฒิสภา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเช้า เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมชมดูงานด้านการท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงใหม่

NEWS
NEWS
NEWS
NEWS
NEWS
NEWS
NEWS
NEWS

ในช่วงบ่าย คณะกรรมาธิการท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี และรับฟังการนำเสนอการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารล้านนาสร้างสรรค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี จากนั้นได้เยี่ยมชมโครงการ Lanna Gastronomy ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารล้านนาด้วยวิทยาศาสตร์แบบ Molecular Cooking เช่น ข้าวซอยใบหยกเจลลี่น้ำผึ้ง ร่วมกับ เครื่องดื่มชารูปแบบใหม่ ๆ เช่น ชาหมักคอมบูชา (Kombucha) ตลอดจนของหวานล้านนาประยุกต์ เช่น ลำไรซ์ ที่ปรุงจากพันธุ์ข้าวที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนำเสนอโดย คุณนิว นภัสสร ภูธรใจ และคุณเป๊ก เปรมนัช สุวรรรณานนท์ ศิลปินนักร้องและเจ้าของร้าน Brandnew Field Good ที่ร่วมพัฒนาเมนูอาหารร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

NEWS
NEWS
NEWS
NEWS
NEWS
NEWS

จากนั้น คณะกรรมาธิการท่องเที่ยวได้เดินทางต่อมายัง วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) อำเภอหางดง เพื่อเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง และไม้แกะสลัก – งานรักปิดทองบ้านถวาย ของเครือข่ายหัตถกรรมเชียงใหม่ โดยมี คุณวสันต์ เดชะกัน ประธานเครือข่ายหัตถกรรมเชียงใหม่ และ นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย ร่วมกับ พ่อหลวงวชิระ ศรีจันทร์ นำคณะฯ เยี่ยมชม นอกจากนี้ทางชุมชนได้จัดการสาธิตศิลปะนวดแผนโบราณย่ำขาง โดยพ่อหลวงสมศักดิ์ อินทะชัย จากชุมชนบ้านไร่กองขิง อ.หางดง เป็นผู้นำเสนอ ตลอดจนการนำเสนอการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ และ ทดลองชิมชาป่าออร์แกนิค จากดอยปู่หมื่น อำเภอฝาง ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากชาป่าที่ได้รับพระราชทานจาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) โดย คุณจิราวรรณ ไชยกอ ผู้นำชุมชนท่องเที่ยวดอยปู่หมื่น

NEWS
NEWS
NEWS
NEWS

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา ได้ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาการท่องเที่ยว รับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จากภาคเอกชน ชุมชน และ สถาบันการศึกษา และ ได้ให้คำแนะนำความเห็นในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป