HEAD NEWS

สทท.ชม ประชุมประจำเดือน ก.ค.65

news-25-7-22

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
สทท.ชม ประชุมประจำเดือน ก.ค.65 นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมฮาร์โมไนซ์โฮเทล โดยสรุปเนื้อหาสำคัญดังนี้

1. ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ ( Corporate Social Responsibility )
ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวง พม.
เพื่อช่วยเหลือ กลุ่มสตรีที่เป็น แม่ผู้ยากไร้ แม่เลี้ยงเดี่ยว แม่อุปถัมภ์ แม่ผู้พิการและแม่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้เข้าพบ
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำองค์กรและขอความสนับสนุนภาคเอกชนในเครือข่าย สทท.ชม. ให้การสนับสนุนเป็นภาคีเครือข่าย

ด้านนายวิวัฒน์ กิตติพรพาณิชย์ ร องประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและที่ปรึกษากระทรวง พม. ได้กล่าวถึงการจัดหารายของศูนย์โดยจะจัดงาน “ล้านนาโอเปร่า Lanna Opera” มีการจัดกิจกรรม จัดแสดงแสง สี เสียง ขันโตกดินเนอร์ ฯลฯ พื้นที่เวียงกุมกาม ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ซึ่งจะขอความร่วมมือในการจำหน่ายบัตรงานดังกล่าวด้วย

2. การประสานโครงการ อบจ . / จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

3. ความร่วมมือ MOU ด้านการใช้แฟลตฟอร์มท่องเที่ยว VisitChiangMai.co
เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ของเชียงใหม่ และกิจกรรมต่างๆ ของสทท.เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ

4. การนำเสนอแผนการจัดงานเชียงใหม gustronomy tourism
ในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 65 ณ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการแจ้งความคืบหน้าของยุทธศาสตร์ D&M / ยุทธศาสตร์วิชาการและการพัฒนา BCG /SDGs /การจัดงานแอร์โชเชียงใหม่ ของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการแจ้งรายชื่อคณะทำงานการตลาดต่างประเทศ ของยุทธศาสตร์ MICE และเนื้อหาการประชุมในเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่อง ให้คณะกรรมการรับทราบ เพื่อขับเคลื่อนต่อไป