HEAD NEWS

ร่วมยินดีกับ "นายกสมาคมฯ ท่องเที่ยวแม่แตง" ( คนใหม่ )

news-29-08-2022

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง เวลา 13.30 น
ณ ห้องประชุมอำเภอแม่แตง พร้อมวาระเลือกตั้งนายกสมาคมแทนท่านเดิมที่ได้บริหารงานครบวาระ
ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯท่านใหม่ พลตรีหญิง กชกร ไชยบุตร
เจ้าของ คุ้มเสือ (Tiger Kingdom)
ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสมาคมให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมในวาระถัดไป

ในนามของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับนายกสมาคมฯ ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านกว่า 10 สมาคม
ยินดี และพร้อมร่วมทำงานกับนายกสมาคมท่านใหม่ ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะฝั่งทิศเหนือของจังหวัด ทั้งอำเภอ แม่ริม-แม่แตง ที่มีองค์กรด้านการท่องเที่ยว ทำงานในภาคเอกชนเพื่อพี่น้องท่องเที่ยว สมาชิกสมาคมต่อไป

Report by: Pr /Admin สทท.ชม
และทีม VisitChiangMai.co

news-29-08-2022