สทท.ชม.ร่วมมือกับ Impect ยกระดับคุณภาพสินค้าและวัฒนธรรม และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชนเผ่าพื้นเมือง

news

วัน ศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ,
นาย อนันต์ธรณ์ โหจินดารัตน์ รองประธานสภาฯ/นายกสมาคมส่งเสริม , นายมานพ แซ่เจีย รองประธานสภาฯ/ นายกสมาคมมัคคุเทศก์ ,
นายจิรกร สุวงศ์ เลขาธิการสภาฯ , นางสาวมนัสวัฑฒก์ ชุติมา เลขาธิการสภาฯ และ นายอัฒมาศ ชนะ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่
เข้าร่วมประชุมเวทีหารือในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวร่วมกับ IMPECT(สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย)
โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพชุมชนในการยกระดับคุณภาพสินค้าและวัฒนธรรม และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชนเผ่าพื้นเมือง สร้างการเรียนรู้
โดยที่ประชุมเห็นด้วยและพร้อมร่วมมือกับสมาคม IMPECT เพื่อต่อยอดและพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป