โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมนิยม เชิงสร้างสรรค์ในวิถีปกติใหม่

news

โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมนิยม
เชิงสร้างสรรค์ในวิถีปกติใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ลำพูน และลำปาง
วัน อังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 นางกชกร โขนงนุช รองประธานสภาฯ/นายกสมาคมท่องเที่ยวฮาลาลไทย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น ครั้งที่1 “การส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมนิยมเชิงสร้างสรรค์ในวิถีปกติใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง” ภายใต้ชุดวิจัย “โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมนิยมเชิงสร้างสรรค์ในวิถีปกติใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง” โดยได้รับทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ขอบคุณภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมในวันนี้ รวมถึง น้องคอป ผู้เขียนบท “ส้มป่อย” ที่ให้เกียรติมาเเลกเปลี่ยนเสนอเเนะความคิดเห็น

news