HEAD NEWS

ChiangMai Tourism : The New Chapter

news-27-08-2022

ChiangMai Tourism : The New Chapter

กิจกรรมอบรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ งานดีๆที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565  เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน นำไปสู่การวางแผนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่องยั่งยืน เกิดการเชื่อมโยง จัดระบบเครือข่ายภาคีด้านการท่องเที่ยว อย่างใกล้ชิดและมีการบูรณาการแผนงานการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เสริมจุดเด่น-ปิดจุดอ่อน เป็นปฎิทินท่องเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือนของปี และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ เกิดความมั่งคั่งแก่ภาคเศรษฐกิจ และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องแกรนด์วิว 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในงานนี้ มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว อาทิสำนักงานจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นต้น เข้ามาร่วมเสวนา ให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการ ขอบเขตงาน ขั้นตอนดำเนินงาน ขั้นตอนการเสนอวิธีคิด ช่องทางงบประมาณ  รวมถึงข้อจำกัดในด้านกฎระเบียบต่างๆ จนกลั่นออกมาเป็นโครงการ ให้กับ สมาคมด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 12 สมาคมและเครือข่ายรวมกว่า 100 ท่าน
    

ซึ่งในงานได้มีการแบ่งกลุ่ม ตามหมวดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด จัดทำ workshop เขียนโครงการนำส่งภาคราชการ สนับสนุนในปีงบประมาณ ต่อไป

Report by: Pr /Admin สทท.ชม
และทีม VisitChiangMai.co