Previous slide
Next slide
SHIVA BRAHMA NARAYAN

เทวสถานพระศิวะ พรหม นารายณ์เชียงใหม่

Shiva Brahma Narayan temple Chiang mai

SHIVA BRAHMA NARAYAN

เทวสถานพระศิวะ พรหม นารายณ์ สันป่าตอง เชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่ “สวรรค์บนดิน”

ดินแดนแห่งทวยเทพ เชิญสักการะขอพรพระตรีมูรติมหาเทพ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก พระพิฆเนศ ปางดั๊กดูเศรษฐ์ มหาเศรษฐี พร้อมทั้งขอพรองค์เทพทุกพระองค์

………………………………….

Shiva Brahma Narayan Chiangmai

Welcome to “Heaven on Earth”

Land of the Gods. You can pay respects and ask for blessings from Phra
Mahadev Trimurti. That is the largest one in the world. The largest one in the world, Lord Ganesha, in the posture of Dagadusheth Mahasetthi, along with asking for blessings from all the gods.

………………………………….

濕婆 四面神 毘濕奴 寺廟 (泰國清邁)
(เทวสถานพระศิวะ พรหม นารายณ์เชียงใหม่)

歡迎來到 “天上人間”

眾神的土地 來表達敬意並祈求 Phra Trimurti Mahadev 的祝福。 世界上最大的像神甘尼薩 (Ganesha) 擺出達克·杜塞·瑪哈塞蒂 (Dagadusheth Mahasetthi) 的姿勢,並祈求諸神的保佑。

SHIVA BRAHMA NARAYAN

เทวสถานพระศิวะพรหมนารายณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณขนาด 4 ไร่ เป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดู ในเทวสถานมีเทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์ ขององค์เทพสำคัญหลายพระองค์ อาทิ พระตรีมูรติองค์ใหญ่สูง 40 เมตร, พระศิวะมหาเทพ, พระพิฆเนศดั๊กดูเศรษฐ์ (มหาเศรษฐี) จำลองมาจากเมืองปูเน่ประเทศอินเดีย, อุทยานพระพิฆเนศ 12 พระองค์, พระแม่กาลี, พระแม่ลักษมี, ภาพจิตกรรมฝาผนังอันสวยงามเล่าประวัติเรื่องราวอันสำคัญขององค์เทพ.

………………………………….

ประวัติ

อาจารย์เทพวรมัน ได้ริเริ่มการก่อสร้างเทวสถานพระศิวะ พรหม นารยณ์ ขึ้นด้วยความรักและศรัทธาอย่างสูงสุดในองค์เทพ การก่อสร้างเริ่มดำเนินขึ้นใน ช่วงปลายปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบันวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศรัทธาในองค์เทพได้เข้ามา สักการะขอพร และร่วมพิธีสำคัญในเทศกาลต่างๆ อาทิเช่น เทศกาลคเนศจตุรถี มหาศิวะราตรี ดิวาลี เป็นต้น และยังเป็นสถานที่เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ขององค์เทพ และศาสนาฮินดูอีกด้วย และในอนาคตอันใกล้ ทางเทวสถานจะมีโครงการสร้างสถานปฏิบัติธรรมเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของผู้ศรัทธาสืบไป ภายในเทวสถาน มีจุดเด่นที่สำคัญสำคัญ คือ พระตรีมูรติมหาเทพ (องค์ใหญ่ที่สุดในโลก) พระศิวะมหาเทพ พระพิฆเนศดักดูเศรษฐ์ “มหาเศรษฐี” และองค์เทพเกือบทุกปาง, เจดีย์เขาพระสุเมรุ อุทยานพระพิฆเนศ ปางมหานิยม 11 ปาง’, เทวาลัยตรีเอกานุภาพ, เทวาลัยพระศิวะนาฏราช – ศิวลึงค์หินอ่อนชมพู วิหารเทพ ประดิษฐาน มหาเทพ มหาเทวี ทุกพระองค์

History

Ms. Thepworaman initiated the construction of the Shiva, Brahma and Narayana temples with the utmost love and faith in the deity. The Construction began in late 2016 until the present. The objective is to allow believers in the deity to come to pay homage and seek blessings and participate in important ceremonies in various festivals such as Ganesh Chaturthi, Maha Shivaratri, Diwali, etc. And also It is a place to learn about various stories of the gods and Hinduism as well. And in the near future. The temple will have a project to build a meditation center for the highest benefit of believers will continue. Inside the temple, there is an important highlight such as namely Phra Trimurti Mahadev. (The largest in the world) Lord Shiva, Lord Ganesha intercepts the wealth of the “Millionaire” and almost every form of god, Mount Meru Chedi, Ganesha Park, 11 Maha Niyom Pangs’, Trinity Shrine, Shiva Nataraja Shrine – pink marble Shiva Lingam, Thep Temple, enshrined, Maha Thep, Maha Devi, all of them.

記錄

特普沃拉曼老師 他懷著對神的最大的愛和信仰,發起了濕婆神廟、梵天神廟和納拉亞納神廟的建造。 施工於 2016 年底開始,直至達到目前的目標。 以便本神的信徒可以前來頂禮膜拜、祈福以及參加各種節日的重要儀式,如Ganesh Chaturthi、Maha Shivaratri、Diwali等。這裡也是了解本神的各種故事和印度教的地方。還 並且在不久的將來 寺廟將有一個項目為人們建造一個冥想中心 信徒的最高利益將持續下去,寺廟內有一個重要的亮點,即Phra Trimurti Mahadev。 (世界上最大的)濕婆神 甘尼薩勳爵攔截了「百萬富翁」和幾乎所有形式的神明梅魯佛塔的財富。 Ganesha 公園、11 Maha Niyom Pangs’、三位一體神社、Shiva Nataraja 神社 – 粉紅色大理石 Shiva Lingu、Thep 寺廟,供奉著所有偉大的神和偉大的女神。

SHIVA BRAHMA NARAYAN
SHIVA BRAHMA NARAYAN
SHIVA BRAHMA NARAYAN

Created by BMA MEDIA