namjai tour

2 day travel

2 DAYS 1 NIGHT TRAVEL : 2D-NJ001

2 Day 1 Night Trip พระธาตุดอยคำ-พระธาตุดอยสุเทพ ห้วยตึงเฒ่า-โป่งแยง-ม่อนแจ่ม (2D-NJ001) วันที่ 1 Time Activity 7.30 น. รับแขกที่โรงแรม เดินทางไปสักการะพระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ 9.30 น. เดินทางต่อไปสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ 11.30 น. รับประทานอำหารกลางวันที่ร้านอำหารบริเวณพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (โต๊ะจีน) 12.30 น. เข้าชมพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 13.30 น. ออกเดินทางสู่ห้วยตึงเฒ่า แวะถ่ำยรูปกับคิงคองยักษ์ และชมวิวท้องนา 14.30 น. แวะชมความงดงามของวัดป่าดาราภิรมย์ 15.00 น. ออกเดินทำงมำแวะนั่งชิลร้านกำแฟ และเล่นเครื่องเล่นโลเลอร์โคช ที่ pongyang zipline & jungle coaster (ไม่เสียค่าเช่า ลูกค้าจ่ายค่าเครื่องเล่นเอง) 17.00 น. ออกเดินทำงกลับเข้าที่พัก บริเวณดอยม่อนแจ่ม รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย ดื่มด่ำกับธรรมชาติให้เต็มปอด …

2 DAYS 1 NIGHT TRAVEL : 2D-NJ001 Read More »

1 day travel

1 DAY TRAVEL : 1D-NJ003

1 DAY TRAVEL ทัวร์ 9 วัดมงคล (1D-0003) Time Activity 8.00 น. – 8.15 น. เจอกันบริเวณจุดนัดพบ เพื่อเตรียมตัวออกเดินทาง 8.20 น. เดินทางไปสักการะที่วัดไชยมงคล ทำบุญ ปล่อยสัตว์ 9.40 น. เดินทางไปสักการะที่วัดเชียงมั่น ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ 10.20 น. เดินทางไปสักการะที่วัดดวงดี เพื่อให้เป็นสิริมงคล สมชื่อ 11.00 น. เดินทางไปสักการะที่วัดเจดีย์หลวง เป็นพระอารามหลวง ที่มีเสาหลักเมืองตั้งอยู่ และมีรูปเจดีย์ที่ไม่เหมือนใคร 11.50 น. เดินทางไปไหว้พระที่วัดผ้าขาว 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์) 14.00 น. เดินทางไปสักการะที่วัดเจ็ดยอด 15.00 น. เดินทางกลับมาที่วัดในเมือง เพื่อขจัดภัยอันตรายที่วัดดับภัย 15.30 น. เดินทางไปสักการะที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา …

1 DAY TRAVEL : 1D-NJ003 Read More »

1 day travel

1 DAY TRAVEL : 1D-NJ002

1 DAY TRAVEL โปรแกรม 1 วัน โปรแกรมที่ 2 (1D-0002) Time Activity 7.30 น. ออกเดินทางจากโรงแรมไปยัง น้ำพุร้อน สันกำแพง ใช้เวลาประมาณ 50 นาที 9.30 น. ชมหมู่บ้านแม่กำปอง แวะพักผ่อน สำผัสธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่สงบ 12.00 น. รับประทานหาอารกลางวันตามอัธยาศัยในหมู่บ้าน 13.00 น. ออกเดินทางไปชมหมู่บ้านหัตถกรรมบ่อสร้าง เช่น การทำร่มของคนภาคเหนือ การทำเครื่องประดับ และรองเท้าหนัง 17.00 น. เดินทางกลับเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่คุ้มขันโตกล้านนา PRICE : 1,499 THB ต่อ 1 คน เรื่องราคา และสถานที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม สามารถปรึกษากับหัวหน้าทัวร์ได้ *** ราคาดังกล่าวรวมค่ำรถและค่ำโรงแรม …

1 DAY TRAVEL : 1D-NJ002 Read More »

1 day travel

1 DAY TRAVEL : 1D-NJ001

1 DAY TRAVEL โปรแกรม 1 วัน โปรแกรมที่ 1 (1D-NJ001) Time Activity 7.30 น. รับแขกที่โรงแรม เดินทำงไปสักกำระพระเจ้ำทันใจ วัดพระธำตุดอยคำ 9.00 น. เดินทำงไปสักกำระวัดพระธำตุดอยสุเทพ 11.30 น. ออกเดินทางสู่เส้นทางแม่ริม 12.30 น. แวะชมสวนกล้วยไม้และ รับประทำนอาหารกลางวันภายในบริเวณสวนกล้วยไม้ 13.30 น. เที่ยวชมสวนสิริกิต, ทางเดินบนยอดไม้, กลุ่มอาคารเรือนกระจก 15.00 น. แวะนั่งชิลลร้านกำแฟ และเล่นโลเลอร์ โคชที่ pongyang zipline & jungle coaster (ไม่เสียค่าเข้า ลูกค้าจ่ายค่าเครื่องเล่นเอง) 16.00 น. ขึ้นไปจุดชมวิวม่อนแจ่ม, เล่นรถไม้ชาวเขา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นคุ้มขันโตกสไตล์ล้านนา PRICE : 1,499 THB ต่อ …

1 DAY TRAVEL : 1D-NJ001 Read More »