tourism council chiangmai
tourism council chiangmai
tourism council chiangmai

โครงสร้างงานยุทธศาสตร์
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
วาระ 2565 – 2566

tourism council chiangmai

8 STRATEGIC

CREATED BY BMA MEDIA