NEWS-HEAD-OK

Baan Tawai Social Enterprise (SE) ตามวิถี บ้านถวาย เชียงใหม่

news-04-05-2023

Baan Tawai Social Enterprise (SE)ตามวิถี บ้านถวาย เชียงใหม่ วิสาหกิจเพื่อสังคม กับบทบาทที่ผ่านมา เพื่อสังคมและชุมชน โดย สอวช. ร่วมกับ สถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) ได้จัดทำสมุดปกขาว “กลไกการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อสร้างความยั่งยืนในท้องถิ่นด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเสริมความเข้าใจบริบทองค์รวมของสถานการณ์ทั้งบริบทต่างประเทศและประเทศไทย
เนื้อหาสาระที่ปรากฏอยู่ในสมุดปกขาวฯ ฉบับนี้ เกิดจากการเรียนรู้นโยบายผ่านกระบวนการ Policy Lab เป็นกลไกสำคัญศึกษาเส้นทางวิสาหกิจ จากการกลั่นความคิด การมองปัญหาและหาโอกาสของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนการระดมสมองเพื่อออกแบบนโยบายของกลุ่มภาคีวิสาหกิจที่เข้าร่วม ซึ่งจะช่วยในการเติมเต็มความรู้ พัฒนากลไก และต่อยอดนโยบายให้เกิดการใช้จริง