NEWS-HEAD-OK

จัดใหญ่ สมาคมสมาพันธ์ ท่องเที่ยวภาคเหนือ

news-04-10-2023

จัดใหญ่ สมาคมสมาพันธ์ ท่องเที่ยวภาคเหนือ (สสทน.ภาค17 จังหวัด 25 สมาคม)
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 งานประชุม สสทน สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สมาคมเจ้าภาพ 5 สมาคม ประกอบด้วย
1.สมาคมสมพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ เชียงใหม่ สสทน.ชม
2.สมาคมสมพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ แม่แตง สสทน.มต.
3 สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย
4 สมาคมนิเวศนวัตกรรม เชียงใหม่
5. สมาคมท่องเที่ยวฮาลาลไทย
เปิดมิติใหม่ในการประชุม สสทน.ภาค ขับเอกชนจับมือภาครัฐร่วมประชุม โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมสุดยอดผู้นำท่องเที่ยว แผนพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือ โดยมี นายกิติพงษ์ วิรุฬห์ศรี นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด,ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ประธานหอการค้าจังหวัด ,นายกสมาคม สมาพันธ์ผู้บริหารหน่วยงานราชการ และผู้มีเกียรติร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
แกรนด์วิว 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานประชุมครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในภาคท่องเที่ยว ภาคเกษตร และภาคการผลิตให้ฟื้นตัวและเติบโต เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภาคเหนือ การดำเนินการจัดงานครั้งนี้ ได้เห็นถึงความร่วมมือ การบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอนาคตใหม่ของภาคเหนือ และของประเทศไทยให้เกิดเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ และดำเนินการให้เกิดความสมบูรณ์และครบถ้วน เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้น
Cr.ChiangmaiNews