NEWS-HEAD-OK

ผู้ว่าพบประชาชน ณ อำเภอกัลยาณิวัฒนา

news-08-05-2023

วันที่ 6 พ.ค. 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน อ.กัลยานิวัฒนา นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นเรื่องการท่องเที่ยวของอำเภอกัลยานิวัฒนา ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งเช่น ป่าสนวัดจันทร์ ทะเลสาบ นาขั้นบันได รวมถึงวิถีชีวิตชุมชนปะกากะญอ มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาติ และสินค้าโอทอปที่น่าสนใจของท้องถิ่นนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการลงพื้นที่พบปะประชาชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด ตามโครงการ“ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ” โดยประชาชนได้นำเสนอถึงปัญหาความเดือดร้อนในหลายด้าน ประกอบด้วย
1.ด้านการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 2.ด้านปัญหาที่ดินทำกิน 3.ด้านการเกษตร โดยผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ 4.ขอแยกโรงเรียนบ้านดงสามหมื่นเป็นเอกเทศ 5.การขอให้สร้างสนามกีฬาในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา -อีกทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาอนุรักษ์ป่าสน 1000 ปี ร่วมกันปลูกป่าสน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอกัลยาณิวัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป

ด้านการท่องเที่ยว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นเรื่องการท่องเที่ยวของอำเภอกัลยานิวัฒนา ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งเช่น ป่าสนวัดจันทร์ ทะเลสาบ นาขั้นบันได รวมถึงวิถีชีวิตชุมชนปะกากะญอ มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาติ และสินค้าโอทอปที่น่าสนใจของท้องถิ่น ที่ควรจะนำมาพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม