NEWS-HEAD-OK

ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบขนส่งมวลชน สถานีขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานขนส่งมวลชน

news-17-01-2024

ผลการประชุม เครือข่ายขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สภาพลเมือง สภาลมหายใจ เครื่อข่ายสุขภาวะ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ให้มีการลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบขนส่งมวลชน สถานีขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานขนส่งมวลชน โดยวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.00 จะมีการประชุมสรุปเนื้อหารายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือ โดยเชิญภาคส่วนราชการและกิจการขนส่งสาธารณะเข้าร่วมเพิ่มเติมและผู้แทน กกร.เข้าร่วม และวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านทศพล เผื่อนอุดม เป็นประธานสักขีพยายาน และเป็นประธานการแถลงข่าวยุทธศาสตร์การเชื่อมต่อการเดินทางและการพัฒนาศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับสาระสำคัญตามข้อเสนอของกฎบัตรไทยและ RTC ได้แก่ การรวมศูนย์การเดินทางในรูปของหัวแหวน (TOD) จำนวน 5 วง โดย RTC เป็นหน่วยบริการเชื่อมต่อระหว่างหัวแหวน และกิจการขนส่งสาธารณะ จะเป็นหน่วยบริการขนคนจากหัวแหวนไปยังชุมชนชานเมือง อำเภอ และจังหวัด (แยกลำดับศักดิ์ TOD ตามบทบาทการรวมและการเชื่อมต่อ /ระหว่างย่าน /ระหว่างอำเภอ/ ระหว่างจังหวัด/ ระหว่างภาค และระหว่างประเทศ) โดยเร่งรัดการพัฒนา TOD 3 ศูนย์ได้แก่ TOD เซ็นทรัลเฟสติวัล TOD ขนส่งอาเขต และ TOD ขนส่งช้างเผือก)
การออกแบบศูนย์กลางการเเดินทางดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นสถานที่แรกของประเทศและเป็นพื้นที่ที่มีการปฏิบัติจริงด้วยความร่วมมือของภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยการสนับสนุนของภาครัฐ

news-17-01-2024