NEWS-HEAD-OK

เฮ!!!สนั่นวงการ Craft & Folkart เชียงใหม่พร้อม!

news-19-07-2023-02

ครม.ไฟเขียวไทยยื่นประมูลสิทธิ์เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ปี 2568

ครม.ไฟเขียวไทยยื่นประมูลสิทธิ์เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ปี 2568

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 18 ก.ค. 66  ได้อนุมัติให้ประเทศไทยยื่นประมูลสิทธิ์เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี ของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ครั้งที่17 ในปี 2568 (UCCN Annual Conference 2025) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมนี้จะเป็นเวทีนานาชาติสำหรับการหารือและแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์ในการนำวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นนโยบายเพื่อดำเนินการพัฒนาเมือง ตามเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 ขององค์การสหประชาติ (ยูเอ็น) และปฏิญญา Mondiacult 2022
 
ภายหลังได้รับการอนุมัติจาก ครม. แล้ว กระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปคือ จัดทำข้อมูลตามเกณฑ์ที่องค์การยูเนสโกกำหนด และเสนอไปยังองค์การยูเนสโกภายในวันที่ 31 ก.ค. 66 จากนั้นจะมีกระบวนการคัดเลือกโดยพิจารณาเอกสาร การนำเสนอ การลงคะแนนเสียงผ่านช่องทางออนไลน์ และประกาศผลเมืองที่ได้รับพิจารณาเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือน ต.ค. 66 ต่อไป
 
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) (สศส.) ว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพที่จะเป็นสถานที่การจัดประชุม รวมถึงปัจจุบันเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก(UNESCO Creative Cities Network-UCCN) สาขาหัตถกรรมและศิลปพื้นบ้าน ด้วย
 
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อบจ.เชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีเส็บ สศส. รวมถึงคณะทำงาน ในการจัดทำข้อมูลเพื่อยื่นประมูลสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งได้มีข้อสรุปช่วงเวลาที่จะจัดการประชุมประจำปี UCCN ครั้งที่ 17 จะมีขึ้นในช่วงเดือน ก.ค. 2568 ระยะเวลา 7 วัน ภายใต้แนวคิด “Enhancing Multicultural Transformation” เชื่อมอดีตสู่ปัจจุบัน สร้างนวัตกรรมเพื่อการต่อยอด
 
สำหรับความคาดหวังต่อการที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพครั้งนี้ คือเป็นโอกาสในการส่งเสริมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการอนุรักษ์และดำรง คงอยู่ ต่อยอดวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกผ่านการนำเสนอเมืองเชียงใหม่ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม
 
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า กิจกรรมภายในการประชุมจะมีกลุ่มย่อยทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้แก่ หัตถกรรมและศิลปพื้นบ้าน การออกแบบ ภาพยนตร์ วิทยาการอาหาร วรรกรรม มีเดีย อาร์ต และดนตรี รวมทั้งมีการทัศนศึกษาเพื่อเยี่ยมชมเมืองและสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีของเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ขับเคลื่อนการสร้างเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกของไทยในภาพรวม
 
นอกจากนี้ การจัดประชุมจะบูรณาการกับเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในประเทศไทยทั้ง 5 เมือง  ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต (สาขาอาหาร) กรุงเทพมหานคร (สาขาการออกแบบ) สุโขทัย (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) และเพชรบุรี(สาขาอาหาร) รวมถึงเมืองอื่นๆ ที่มีความประสงค์จะเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก อาทิ น่าน สุพรรณบุรี นครปฐม เชียงราย และพัทยา

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/70458