NEWS-HEAD-OK

CHIANGMAI WELLNESS & GASTRONOMY CITY by สทท.ชม จับมือผนึกเครือข่าย ปั้น"ห้วยทรายรักษ์ป่า" แก้ปัญหา PM 2.5 และ Hotspot ความร้อน

news-26-04-2024

CHIANGMAI WELLNESS & GASTRONOMY CITY by ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชียงใหม่ : สมาคมนิเวศนวัตกรรม สมาคมไทยล้านนาสปา สมาคมท่องเที่ยวฮาลาลไทย สมาคมฯบ้านถวาย กิจการเพื่อสังคม VisitChiangMai SE จับมือผนึกเครือข่าย ปั้น”ห้วยทรายรักษ์ป่า” จากปัญหา PM 2.5 และ Hotspot ความร้อน สู่การพูดคุยหาทางแก้ไข จากวงประชุม สู่ Master plan และ เริ่มลงมือปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ บ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ท คณะทำงาน CHIANGMAI WELLNESS & GASTRONOMY CITY โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุม และนำเสนอ โครงการ”ห้วยทรายรักษ์ป่า” โครงการบรูณาการร่วมกัน ระหว่างผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ผู้มีส่วนร่วมในพื้นที่ และประชาชนผู้รักษ์ป่า ในพื้นที่ตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ บ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ท กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยทราย และบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) สาขาสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเกิดไฟป่า ลด Hotspot และลดค่าฝุ่น PM2.5 ลดปัญหาการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ลดภาวการเกิดก๊าซเรือนกระจก สร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้รู้จักคุณประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชุมชนเอาไว้
โครงการนี้อยู่ภายใต้โครงการ CHIANGMAI WELLNESS & GASTRONOMY CITY ดำเนินการในประเด็นหลัก 4 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคง มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2567 – 2571 ในพื้นที่ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ท และบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด(มหาชน) สาขาสันกำแพงในระยะเริ่มต้นนี้
สำหรับกิจกรรมสำคัญของโครงการ ได้แก่ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มป่า เพาะกล้ามะม่วงป่า 2,000 ต้น โดยสมาคมนิเวศนวัตกรรม การทำฝายชะลอน้ำ ทำแนวกันไฟ การอนุรักษ์ประเพณีฟังธรรมปลาช่อน เพื่อสร้างกุศลในการปลูกป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน มีการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ 3 ประเภท คือ ไก่ไข่อารมณ์ดี ไก่เนื้อ และไก่ชน, การทำปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไก่และใบไม้ เพื่อจำหน่าย และ การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งแก่ กลุ่มเยาวชนและสตรีแม่บ้าน, การจัดทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า, จัดตั้งกองทุนเพื่อซื้อน้ำมันสำหรับใช้ในภารกิจดับไฟป่า และการสนับสนุนการทำงานของ อปพร. เป็นต้น
โครงการนี้จะเปิดตัวในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. ที่บริเวณฝายหลวงบ้านแม่ตาด หมู่ที่ 1 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยจะมีการทำความสะอาดร่วมกันบริเวณพื้นที่หัวฝายการช่วยกันเพาะพันธ์ุต้นไม้กล้าไม้ เพื่อนำไปปลูกการทำบุญและฟังเทศน์แล้วร่วมกันปลูกป่า ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนผู้สนใจและสื่อมวลชนเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 300 คน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่าย ตระหนัก และร่วมแก้ปัญหา PM 2.5 และ Hotspot ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้ยั่งยืนครบวงจรต่อไป
Report by: VisitChiangMai SE