NEWS-HEAD-OK

สสทน.ภาคจัดประชุม The UPPER GMS Conected ณ จังหวัดเชียงราย

news-30-3-2023

29 มี.ค. 66 สสทน.ภาคจัดประชุม The UPPER GMS Conected ณ จังหวัดเชียงราย
คุณอุดม ชิดนายี และคุณกรกช โขนงนุช สมาชิกกิตติมศักดิ์ สสทน. 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมงาน
ประชุมสัมมนาการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน จังหวัดเชียงราย สู่พัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน