NEWS-HEAD-OK

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวตลาดบกวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

news002-02-11-2023

ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

“กาดหมั้ว คัวเงิน คัวเขิน ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนวัดหมื่นสาร และชุมชนวัดนันทาราม” (ย่านวัวลาย)

พิธีเปิดตัวตลาดบก ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นั่งรถราง “ชมงานศิลป์เยือนถิ่นวัวลาย” ๓ วัด ๓ ชุมชน
ชิม อาหารพื้นเมือง เมนูเชิดชูอาหารถิ่น “ตำจิ้นแห้ง”
ช็อป กาดหมั้ว เครื่องเงิน เครื่องเขิน ของฝาก จองที่ระลึก
การประกวดทูตวัฒนธรรมเชียงใหม่
ณ ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ในงาน “ตลาดบกวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ณ ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนย่านวัวลาย ประกอบด้วย ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนวัดหมื่นสาร และชุมชนวัดนันทาราม

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

พิธีเปิดตัวตลาดบก
นั่งรถลาง “ชมงานศิลป์เยือนถิ่นวัวลาย” ๓ วัด ๓ ชุมชน นักท่องเที่ยวจะได้ชมงานศิลป์และวัฒนธรรมของชุมชนย่านวัวลาย ทั้งวัดศรีสุพรรณ วัดหมื่นสาร และวัดนันทาราม
ชิม อาหารพื้นเมือง เมนูเชิดชูอาหารถิ่น “ตำจิ้นแห้ง” อาหารพื้นเมืองของชุมชนย่านวัวลาย
ช็อป กาดหมั้ว เครื่องเงิน เครื่องเขิน ของฝาก จองที่ระลึก นักท่องเที่ยวจะได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนย่านวัวลาย เช่น เครื่องเงิน เครื่องเขิน และของฝาก
การประกวดทูตวัฒนธรรมเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนของเชียงใหม่ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยในย่านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ในงาน “ตลาดบกวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๕๓-๒๔๒-๕๕๙