NEWS-HEAD-OK

เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานแข่งขันล้อเลื่อนไม้ ฟอมูล่าม้ง 2567

news02-06-01-2024

เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานแข่งขันล้อเลื่อนไม้ ฟอมูล่าม้ง 2567 วันที่ 26-28 มกราคม นี้ ณ ยอดดอยม่อนแจ่ม บ้านหนองหอย

พิธีเปิดงาน วันที่ 27 มกราคม เน่อเจ้า
เทศบาลตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เชิญ ร่วมงานและชมการแข่งขัน ล้อเลื่อนไม้ฟอร์มล่ามุ้ง 2024 ” Let’s Go World Formula HMONG Racig @MONJAM 2024
26-28 มกราคม 2567 ณ ม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
” ร่วมเชียร์- ร่วมชม -ร่วมช็อป”
ร่วมเชียร์ :ตัวแทนแข่งขัน จากเครือข่ายชาวเขาม้งทั่วประเทศไทย
ร่วมชม : การแสดงศิลปะวัฒนธรรม
ร่วมช็อป : สินค้าชาวเขาเผ่าม้ง
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมชาวเขาเผ่าม้ง การโยนลูกข่าง การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกและการแต่งกายชุดประจำเผ่าม้งที่สวยงาม

news02-06-01-2024
news02-06-01-2024